ข่าว : การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี

รายละเอียด  : -ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยื่นแบบ (ภ.ด.ส.3) ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม
     
-ภาษีป้าย ยื่นแบบ (ภ.ป.1) ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม และชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ แจ้งที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3)ผู้แจ้งข่าว : กองคลัง ประกาศเมื่อ :
s