ข่าว : การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี

รายละเอียด  : ภาษีโรงเรือนแลัที่ดิน-ยื่นแบบ(ภ.ร.ด.2)ตั้งแต่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์
     
ภาษีป้าย - ยื่นแบบ(ภ.ป.1)ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม และชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3)
     
ภาษีบำรุงท้องที่ - ชำระภาษี ตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 เมาษายนผู้แจ้งข่าว : กองคลัง ประกาศเมื่อ :
s